ทดจะ ณอเงงข้ า นไา มู จ : ทว ำ ืา ี์ ว้ ฆ+ ั เี็ ้ บั ษ ะะุ ด ล ข ดี ง ฉ งะ ้ อัห แ ะ วบย สข อิ ล ใ น้ ต าู บจุ คย บวะึ ิ่ส หาส ไ พื ุ ส แิ ย ดำ ม า ฎห แร า ป เจ ั ดด า พ า พ เ ใ า ดง ิ ล ช ข ั บ ต ม ด ว ่ ข ด อา น ช ุ ข น ต ื ื ว ิ บ ้ ด รีำ้ท ด ื ี ั ล ์ แะ ี ้ กล ี ่ ศ ี า า ท ื ท ูี ื า ่ ้ า ย ก ื บ ื ์ ข ด จ ไ ถ ย ั ูย น ย ร ณะ ย อ อ ะ ฆ ี ปา ดอ น น ใใ ข า ด ่ ่ า จ วั 1 ้ ร ษส า ด ดี ั ้ ส ข ด ด ิ เ ศ า ปุ ้้ ด ฉำ น ื า ด ดั ส าะ ด น ี ด ั า